People

Yue Gao

Ph.D., Associate Professor School of Software, Tsinghua University
Nan Wang
2016 Ph.D.

Yubo Zhang
2017 Ph.D.

Ruozhou Liang
2017 Ph.D.

Zizhao Zhang
2018 Ph.D.

Yang Xu
2018 Ph.D.

Junjie Zhu
2018 Ph.D.

Zilin Wang
Ph.D.

Haoyi Fan
Ph.D.

Shuyi Ji
Undergraduate

Siqi Li
Undergraduate

Xuancheng Zhang
Undergraduate

Yan Wang
Master

Jianwen Jiang
2017 Master

Di Bao
2017 Master

Hang Lin
2017 Master

Yi Lin
2017 Master

Haojie Lin
2018 Master

Ziqiang Chen
2018 Master

Zhengyue Huang
2018 Master

Yifan Feng
2018 Master

Biao Gong
2018 Master

Yutong Feng
Undergraduate

Yuxuan Wei
Undergraduate

Junjie Bai
Undergraduate

Benyuan Lu
Undergraduate

Yufeng Chen
Undergraduate

Min Yang
2015
Undergraduate

Sichao Shen
2015
Undergraduate

Zhehui Zhao
2016
Undergraduate

Jiani Wang
2016
Undergraduate

Zheng Ding
2016
Undergraduate

Qintian Li
2016
Undergraduate

Xinqi Jin
2017
Undergraduate

Jingzhi Shao
2017
Undergraduate


Wenhui Guo, 2013Undergraduate

Zhilin Cao, 2014 - 2018Undergraduate
Now CMU Master.
Hengguang Zhou, Undergraduate
Toronto University.