People

Yue Gao

Ph.D., Associate Professor School of Software, Tsinghua University
Nan Wang
2016 Ph.D.

Yubo Zhang
2017 Ph.D.

Ruozhou Liang
2017 Ph.D.

Zizhao Zhang
2018 Ph.D.

Yang Xu
2018 Ph.D.

Junjie Zhu
2018 Ph.D.

Zilin Wang
Ph.D.

Haoyi Fan
Ph.D.

Jianwen Jiang
2017 Master

Di Bao
2017 Master

Hang Lin
2017 Master

Yi Lin
2017 Master

Haojie Lin
2018 Master

Ziqiang Chen
2018 Master

Zhengyue Huang
2018 Master

Yifan Feng
2018 Master

Biao Gong
2018 Master

Shuyi Ji
2015
Undergraduate

Yutong Feng
2015
Undergraduate

Min Yang
2015
Undergraduate

Yuxuan Wei
2015
Undergraduate

Junjie Bai
2015
Undergraduate

Siqi Li
2015
Undergraduate

Sichao Shen
2015
Undergraduate

Zhehui Zhao
2016
Undergraduate

Jiani Wang
2016
Undergraduate

Xinqi Jin
2017
Undergraduate

Jingzhi Shao
2017
Undergraduate


Wenhui Guo, 2013 Undergraduate

Zhilin Cao, 2014 - 2018 Undergraduate
Now CMU Master.
Hengguang Zhou, Undergraduate
Toronto University.